KOISTUDY(Problem Set) 로그인을 먼저 하십시오

모든 문제 (All Probs #1)

[H] Problem ID : 16진법 보기                                                    Search :

TITLE

2504
세 수의 합 (Small) 25 35 7 (71.43)

2503
세 수의 합 (Large) 2 2 ? (100.00)

2501
큰 수의 곱셈 (Large) 17 28 7 (60.71)

2500
큰 수의 곱셈 (Huge) 11 20 7 (55.00)

2101
Copy and Paste 2 4 162 6 (2.47)

2094
카드 점수 게임 7 7 ? (100.00)

2088
자리수의 합이 최소인 배수는? 6 9 ? (66.67)

2085
지하철 1호선 6 7 ? (85.71)

2083
물리학자 3 5 ? (60.00)

2082
신도시 3 7 ? (42.86)

2081
자카르타의 마천루 7 7 ? (100.00)

2080
수열 12 13 3 (92.31)

2079
팔렘방의 다리 2 2 ? (100.00)

2078
발리의 조각상 6 6 ? (100.00)

2077
구슬과 끈 3 3 ? (100.00)

2076
회문 2 3 ? (66.67)

2075
개구리 30 47 3 (63.83)

2074
보석 광산 4 4 ? (100.00)

2073
Flood Fill 3 4 ? (75.00)

2072
이동 전화 8 11 6 (72.73)

2071
울타리 2 4 ? (50.00)

2070
엠포디오 2 4 ? (50.00)

2068
방벽 3 3 ? (100.00)

2067
유산 상속 1 3 ? (33.33)


Problem Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]